Fagkompetansekurs

Informasjon om kurset

Informasjon

Fra 01.11.2020 vil det i tillegg til vår interne utdanning også være krav til bestått resultat på ny offentlig sjåføreksamen hos Statens Vegvesen. TrønderTaxi har i tillegg obligatoriske  etterutdanningskurs.

Obligatorisk språktest: Språktest må gjennomføres før oppstart av kurs for alle søkere som ikke har norsk som morsmål. Testen som benyttes er Migranorsk tester, og gjennomføres av vår samarbeidspartner Escala. Testen er delt i to deler, med en nettbasert norskprøve som kartlegger lese- og lytteforståelse, grammatikk og skriftlig produksjon. Andre del av testen er en muntlig prøve der du skal ha samtale med testleder rundt ord og uttrykk knyttet til taxibransjen. Varighet på hele testen er ca. 3-4 timer. 

Språkkartleggingen gjennomfører vi for å avklare språknivå, og for å se om søkere møter språkkravene til å bli drosjesjåfør. 

Bestått fagkompetansekurs vil i de fleste tilfeller føre til autorisasjon/sjåførkort i selskapet, og gode jobbutsikter. Det vil underveis i kurset vurderes egnethet og skikkethet, og vi forbeholder oss retten til å avslutte kursing uten at man blir tildelt autorisasjon/sjåførkort. 

Kurset gjennomføres som kveldskurs over ca. 2 uker. 

Tema som omhandles i løpet av kurset er lokalkunnskap, kunnskap om bruk av taksameter, kultur og holdninger i Trøndertaxi AS, forventninger til utøvelsen av yrket og sjåføren som servicemedarbeider. 

Kurset har en varighet på ca. 24 timer og avsluttes med skriftlig taksameter- og kjentmannsprøve.

Kursavgift: 4000,- kroner inkl. kursmateriell. Faktura sendes ut ca. rundt oppstart av kurset. Du vil bli fakturert om du ikke sier fra deg kursplassen innen oppgitt frist i epost om tildeling av kursplass. 

Vi får ofte forespørsler om NAV vil dekke kursavgiften. Vår erfaring er at det gjøres i enkelttilfeller, men dette må du ta opp med ditt lokale NAV-kontor. 

TrønderTaxi gjør oppmerksom på at utdanningen ikke automatisk fører til ansettelse i selskapet. Gjennomført og bestått opplæring gir imidlertid meget gode jobbmuligheter.

 

Kursplass

 • 1. Utfylling og innsending av søknadskjema
 • 2. Søkere vil bli kontaktet for gjennomføring av språktest (gjelder ikke de med norsk språk som morsmål). 
 • 3. Godkjente kursdeltakere vil få bekreftelse om kursplass ca. 1 uke før kursstart, med frist til å akseptere plassen. Aksepteres plassen, må faktura betales uansett om man benytter kursplassen eller ikke. 
 • 4. Kursavgift betales til TrønderTaxi AS via tilsendt faktura. Avgiften må betales før kursstart for å beholde tildelt plass.  Unntak fra dette vil kun gis ved skiftlig bekreftelse fra NAV om at de bærer kostnaden ved kursdeltagelse. 
 • 5. Kursavgiften dekker alt av kursmateriell.

Krav

 • Du må ha tilfredsstillende vandel godkjent av politiet og være fylt 20 år for å kunne få  kjøreseddel.
 • Du må beherske norsk muntlig på minimum nivå B1 i henhold til det europeiske rammeverket for språk. Obligatorisk språktest gjennomføres før kursplass tildeles. 
 • Du må ha bestått både teoretisk og praktisk prøve for drosjesjåførkompetanse fra Statens Vegvesen. Dette kravet gjelder ikke om du kommer fra konkurrerende selskaper, og har kjøreseddel fra før. Unntak for denne regelen gjelder også om du  har yrkessjåførkompetanse for persontransport (YSK). 
 • Du må ha egnethet og skikkethet for yrket jf. Lov om yrkestransport § 37 f, 1. ledd.
 • Du må bestå kjentmannsprøve for Trondheim (arrangeres her på Trøndertaxi underveis i kurset). 
 • Du må bestå taksameterprøve (arrangeres her på Trøndertaxi underveis i kurset). 
 • Du må delta på alle moduler i fagkompetansekurset (fravær kan føre til at du må ta opp igjen undervisning på neste kurs). 
 • Det er ønskelig med relevant erfaring, utdanning eller kompetanse.
 • Du må ha bodd i Norge i 4 år, hvis du er utenlandsk statsborger. Krav om botid gjelder ikke dersom du er fra et EØS-land. 
 • Du må ha original helseattest fra lege, som ikke er eldre enn 3 måneder.
 • Du må ha hatt førerkort klasse B sammenhengende i minst 2 år.

Kursdatoer

KursstartFrist for søknad Ledig plass?
22.08.202212.08.2022  Ja
19.09.202209.09.2022  Ja
17.10.202207.10.2022  Ja
14.11.202204.11.2022  Ja
Søk om kursplass »

Tid og sted

ca. 2 uker Kveldskurs: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 17:00 - 20:00 TrønderTaxi AS, Brøsetvegen 145 B, 7069 Trondheim

© 2022 - Kurs TrønderTaxi AS