Fagkompetansekurs

Informasjon om kurset

Informasjon

Fagkompetansekurs utgjør hoveddelen av den obligatoriske interne sjåførutdanningen. Drosjesjåfører skal ha en viss fagkunnskap, særlig av hensyn til å kunne tilby passasjerer med særlige behov nødvendig hjelp. Fagkompetansekrav vil spesielt være viktig for å ivareta sårbare passasjergrupper som personer med nedsatt funksjonsevne, barn og eldre. I tillegg er det ønskelig at sjåførene har kunnskap om og ferdigheter til å håndtere en eventuell ulykkessituasjon eller annen krise.

Fra 01.11.2020 vil det i tillegg til vår interne utdanning også være krav til bestått resultat på ny offentlig sjåføreksamen hos Statens Vegvesen. TrønderTaxi har i tillegg obligatoriske  etterutdanningskurs.

Bestått fagkompetansekurs vil i de fleste tilfeller føre til sjåførkort i selskapet, og gode jobbutsikter. Det vil underveis i kurset vurderes egnethet og skikkethet, og vi forbeholder oss retten til å avslutte kursing uten at man blir tildelt sjåførkort. 

Kurset gjennomføres som kveldskurs over ca. 3 uker (+ 2 eksamensdager til taksameter- og kjentmannsprøve). 

Tema som omhandles i løpet av kurset er lokalkunnskap, kunnskap om bruk av taksameter, kultur og holdninger i Trøndertaxi AS, forventninger til utøvelsen av yrket, sjåføren som servicemedarbeider, HMS, forholdet arbeidstaker/arbeidsgiver, aktsomhet i trafikkbildet og gjennomgang av gjeldende reglement. 

Kurset har en varighet på ca. 40 timer og avsluttes med skriftlig taksameter- og kjentmannsprøve.

Kursavgift: 3000,- kroner inkl. kursmateriell. Faktura sendes ut i forkant av kursstart, og betalt faktura sikrer kursplass. Betalt faktura refunderes ikke etter frist for å si fra seg plassen, selv om du ikke benytter plassen likevel. 

Vi får ofte forespørsler om NAV vil dekke kursavgiften. Vår erfaring er at det gjøres i enkelttilfeller, men dette må du ta opp med ditt lokale NAV-kontor. Dersom NAV skal dekke kursavgiften må bekreftelse (tilsagn) sendes til TrønderTaxi AS.

TrønderTaxi gjør oppmerksom på at utdanningen ikke automatisk fører til ansettelse i selskapet. Gjennomført og bestått opplæring gir imidlertid meget gode jobbmuligheter.

 

Tid og sted

Varighet: 

Kveldskurs: 3 uker + 2 eksamensdager.

 

Tidspunkt:

Kveldskurs: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 17:00 - 20:00.

 

Sted: TrønderTaxi AS, Brøsetvegen 145 B, 7069 Trondheim. [se kart]

Kursplass

 • 1. Utfylling og innsending av søknadskjema
 • 2. Aktuelle søkere vil bli kontaktet for avtale om intervju, med evt. språktest.
 • 3. Aktuelle kursdeltakere henvises til kvalitetssikring av trafikal kompetanse og gjennomføring av praktisk kjøretest hos Trondheim Trafikkskole, tlf. 73 52 46 62 for timebestilling.
 • 4. Aktuelle kursdeltakere vil få bekreftelse om kursplass ca. 2 uker før kursstart.
 • 5. Kursavgift betales til TrønderTaxi AS via tilsendt faktura. Avgiften må betales før kursstart for å beholde tildelt plass. Unntak fra dette vil kun gis ved skiftlig bekreftelse fra NAV om at de bærer kostnaden ved kursdeltagelse. 
 • 6. Kursavgiften dekker alt av kursmateriell.

Krav

 • Du må ha tilfredsstillende vandel godkjent av politiet og være fylt 20 år for å kunne få  kjøreseddel.
 • Du må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig (tilfredsstille minimum nivå B1 i henhold til det europeiske rammeverket for språk).
 • Du må ha bestått både teoretisk og praktisk prøve for drosjesjåførkompetanse fra Statens Vegvesen fra 01.11.20. Fram til da må du bestå kjøretest via trafikkskole tilknyttet Trøndertaxi AS. 
 • Du må ha egnethet og skikkethet for yrket jf. Lov om yrkestransport § 37 f, 1. ledd.
 • Du må bestå kjentmannsprøve for Trondheim kommune.
 • Du må bestå taksameterprøve.
 • Du må delta på alle moduler i fagkompetansekurset.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring, utdanning eller kompetanse.
 • Du må ha bodd i Norge i 4 år, hvis du er utenlandsk statsborger.
 • Du må ha original helseattest fra lege, som ikke er eldre enn 3 måneder.
 • Du må ha hatt førerkort klasse B i minst 2 år.

Kursdatoer

KursstartFrist for søknad Ledig plass?
04.01.202121.12.2020Nytt grunnkurs Ja
08.02.202125.01.2021Nytt grunnkurs Ja
08.03.202122.02.2021Nytt grunnkurs Ja
12.04.202129.03.2021Nytt grunnkurs Ja
31.05.202117.05.2021Nytt grunnkurs Ja
Søk om kursplass »

Kart


© 2020 - Kurs TrønderTaxi AS